Wybierz swój język

Spełniając nasz obowiązek informacyjny w związku z nowymi regulacjami o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znany jako „RODO”), przedstawiamy poniżej informacje, jak przetwarzamy dane osobowe i wyjaśniamy najważniejsze kwestie z tym związane.

Pragniemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez ZAZ-En sp. z o.o. Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ZAZ-En sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 13, 41-100 Siemianowice Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000351917, NIP 646-28-84-137, REGON:241562062, tel. +48 32 726 69 23, faks +48 32 494 48 85, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w trakcie składania zamówień, bądź wysyłania zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą. Datą pozyskania danych jest data dokonania jednej z powyższych czynności.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Dane kontaktowe oraz dane na potrzeby zawarcia umowy, wykonywania usługi, realizacji zamówień i wystawiania faktur.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane:

 • w celu zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych przez nas wyrobów i usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów, realizacji płatności i obsługi reklamacji na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO,
 • w celu wykonania obowiązków prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych oraz dla celów archiwizacyjnych,
 • w celu przeprowadzania działań marketingowych, przesyłania informacji handlowych oraz ofert.

Komu możemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym polityce:

 • podmiotom, z którymi ZAZ-En sp. z. o.o. ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, podmiotom takim jak: firmy pocztowe lub kurierskie, windykacyjne, firmy hostingu serwera danych oraz poczty e-mail. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ZAZ-En sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 • organom ścigania, organom podatkowym, nadzorującym, sądom, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji obowiązków nałożonych prawem.

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania przetwarzania danych osobowych naszych kontrahentów, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko uprawnione osoby. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym RODO, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) jak również wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Twoich i ZAZ-En sp. z o.o.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, jesteś uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Ponadto masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania informacji, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Na żądanie dostarczymy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 • sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") - o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a ZAZ-En sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • sprzeciwu - w pewnych okolicznościach masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a na ZAZ-En sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych,
 • przenoszenia danych osobowych - pod pewnymi warunkami masz prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, przetwarzane przez ZAZ-En sp. z o.o. oraz masz prawo przesłać te dane innemu podmiotowi.

Pliki cookies (ciasteczka)

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Platforma ZAZ-En.pl wykorzystuje technologię „cookies”, w celu rozpoznania Ciebie i dostosowania strony zaz-en.pl do Twoich potrzeb. Pliki cookies są wykorzystywane do: do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i treści strony, ułatwienia korzystania z serwisu.

Pliki Cookies:

 • nie są szkodliwe dla komputerów – nie wpływają na sposób ich działania,
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,
 • domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Używane są dwa rodzaje cookies:

 • sesyjne, które pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania lub zakończenia sesji w serwisie,
 • stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia lub do zakończenia ich czasu życia.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym tzw. profilowaniu.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem: ZAZ-En sp. z o.o. 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Marii Konopnickiej 13, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 726 69 23 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie

Template by Linelab.
Używamy plików cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.