Polityka Prywatności

Spełniając nasz obowiązek informacyjny w związku z nowymi regulacjami o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znany jako „RODO”), przedstawiamy poniżej informacje, jak przetwarzamy dane osobowe i wyjaśniamy najważniejsze kwestie z tym związane.

Pragniemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez ZAZ-En sp. z o.o. Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach.

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ZAZ-En sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 13, 41-100 Siemianowice Śląskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000351917, NIP 646-28-84-137, REGON:241562062, tel. +48 32 726 69 23, faks +48 32 494 48 85, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skąd mamy Twoje dane osobowe ?

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w trakcie składania zamówień, bądź wysyłania zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą. Datą pozyskania danych jest data dokonania jednej z powyższych czynności.

Jakie dane osobowe gromadzimy ?

Dane kontaktowe oraz dane na potrzeby zawarcia umowy, wykonywania usługi, realizacji zamówień i wystawiania faktur.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane:

 • w celu zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych przez nas wyrobów i usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów, realizacji płatności i obsługi reklamacji na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO,
 • w celu wykonania obowiązków prawnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych oraz dla celów archiwizacyjnych,
 • w celu przeprowadzania działań marketingowych, przesyłania informacji handlowych oraz ofert.

Komu możemy przekazywać Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym polityce:

 • podmiotom, z którymi ZAZ-En sp. z. o.o. ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, podmiotom takim jak: firmy pocztowe lub kurierskie, windykacyjne, firmy hostingu serwera danych oraz poczty e-mail. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ZAZ-En sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 • organom ścigania, organom podatkowym, nadzorującym, sądom, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji obowiązków nałożonych prawem.

Jak chronimy Twoje dane osobowe ?

Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania przetwarzania danych osobowych naszych kontrahentów, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko uprawnione osoby. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym RODO, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) jak również wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Twoich i ZAZ-En sp. z o.o.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych ?

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, jesteś uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Ponadto masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania informacji, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich. Na żądanie dostarczymy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 • sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") - o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, masz prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a ZAZ-En sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • sprzeciwu - w pewnych okolicznościach masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, a na ZAZ-En sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych,
 • przenoszenia danych osobowych - pod pewnymi warunkami masz prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, przetwarzane przez ZAZ-En sp. z o.o. oraz masz prawo przesłać te dane innemu podmiotowi.

Pliki cookies (ciasteczka)

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Platforma ZAZ-En.pl wykorzystuje technologię „cookies”, w celu rozpoznania Ciebie i dostosowania ZAZ-En sp. z o.o..pl do Twoich potrzeb. Pliki cookies są wykorzystywane do: do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i treści strony, ułatwienia korzystania z serwisu.

Pliki Cookies:

 • nie są szkodliwe dla komputerów – nie wpływają na sposób ich działania,
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,
 • domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Używane są dwa rodzaje cookies:

 • sesyjne, które pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania lub zakończenia sesji w serwisie,
 • stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia lub do zakończenia ich czasu życia.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym tzw. profilowaniu.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem: ZAZ-En sp. z o.o. 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Marii Konopnickiej 13, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 726 69 23 lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt z firmą ZAZ-En – producentem zabezpieczeń dla energetyki

kontakt
ZAZ-En sp. z o.o.
ul. Marii Konopnickiej 13
41–100 Siemianowice Śląskie
tel.:
+48 32 726 69 23
faks:
+48 32 494 48 85
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www:
http://zaz-en.pl
 
kontakt handlowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kontakt techniczny:
+48 666 345 616
kontakt serwisowy:
+48 666 843 801
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prezes Zarządu
Michał Krzęcio
+48 32 726 69 23
+48 664 014 904
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Osojca
+48 32 726 69 23
+48 666 345 616
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor handlowy
Marek Klenczar
+48 600 816 373
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista techniczny
Marian Duży
+48 32 726 69 23
+48 666 345 616
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specjalista techniczny
Marcin Gordel
+48 32 726 69 23
+48 666 345 616
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specjalista techniczny
Jarosław Kopek
+48 32 726 69 23
+48 666 345 616
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specjalista ds. uruchomień i serwisu
Andrzej Wloch
+48 666 843 801
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Specjalista techniczny
Marcin Wójcik
+48 666 843 801
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000351917 - Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 500 000 PLN
NIP: 646-288-41-37, REGON: 241562062, BDO: 000152446
Bank: ING SWIFT: INGBPLPW IBAN: PL22 1050 1399 1000 0090 7241 4247

Zespoły Automatyki Zabezpieczeniowej dla Energetyki - o firmie ZAZ-En

Kadra

Firma ZAZ-En jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Została powołana przez podmioty istniejące od wielu lat na rynku producentów aparatury elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ). Jej filarem jest wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem. Zostało ono zdobyte w Zakładzie Elektroniki Górniczej ZEG S.A. z siedzibą w Tychach, a następnie przy utworzeniu i pracach spółki ZEG-ENERGETYKA. Dodatkowym atutem jest wsparcie solidnego partnera, jakim jest Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej - ZPrAE Sp. z o.o., z siedzibą w Siemianowicach Śląskich.

Produkty

Doświadczenie w zakresie konstrukcji i eksploatacji, znajomość potrzeb i problemów rynku oraz uwzględnienie nowych możliwości funkcjonalnych i trendów rozwojowych aparatury automatyki zabezpieczeniowej, zaowocowały opracowaniem nowej serii urządzeń pod wspólną nazwą iZAZ. Urządzenia tej serii umożliwiają kompleksową realizację automatyki zabezpieczeniowej. Zakresem działania obejmuje ona większość elementów systemu elektroenergetycznego, na różnorodnym poziomie napięć, gwarantując skuteczną ochronę poprzez realizację zadań zaawansowanych funkcji zabezpieczeniowych takich jak zabezpieczenie różnicowe, ziemnowarciowe (w tym admitancyjne), od mocy zwrotnej, częstotliwościowe, impedancyjne, odległościowe itp. Elementy oferowanej przez firmę automatyki pozwalają na stosowanie szerokiego zakresu ochrony, począwszy od indywidualnych przekaźników prądowych i napięciowych (pola rozdzielcze, linie, silniki, transformatory), przez zespoły zabezpieczeń pól średniego napięcia (zasilających i odbiorczych), pól wysokiego napięcia, po zabezpieczenia generatorów i bloków generator-transformator największych mocy. Funkcjonalnie automatyka ta jest też dostosowana do specyfiki obiektu i indywidualnych wymagań użytkowników końcowych.

Możliwości zespołów automatyki zabezpieczeniowej iZAZ

Urządzenia serii iZAZ, wykonane w oparciu o jednorodną platformę programową, zapewniają niezawodne i selektywne wykrycie zakłóceń jakie występują w pracy zabezpieczanego obiektu. Przykładowo zespół zabezpieczeń pola średniego napięcia iZAZ400 (sterownik polowy) pozwala na zdecydowaną reakcję, w postaci odpowiednio szybkiego i skutecznego sterowania awaryjnego. Jednocześnie może współpracować z zewnętrznymi układami sygnalizacji i rejestracji. Dzięki rozbudowanej bibliotece funkcji zabezpieczeniowych nasze przekaźniki zabezpieczeniowe mogą realizować m.in. funkcje zabezpieczenia generatorów i bloków generator-transformator. Wszystkie urządzenia są wyposażone w układy pomiarowe i diagnostyczne, które znacznie rozszerzają ich możliwości funkcjonalne i bezpieczeństwo pracy. Nowoczesna konstrukcja uwzględnia wymagania wynikające ze standardów protokołu IEC 61850. Zespoły zabezpieczeń serii iZAZ charakteryzują się niezawodnością oraz szybkim i pewnym działaniem, minimalizując ryzyko nieselektywnego wyłączenia.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą produktową firmy ZAZ-En sp. z o.o.

Serwis

Przekaźniki zabezpieczeniowe stanowią ważny element automatyki służącej ochronie urządzeń w energetyce. Jednak dla sprawnej i niezawodnej pracy wymagają one systematycznej kontroli sprawności. Dlatego istotnym obszarem działalności firmy ZAZ-En, jest oferta obsługi technicznej urządzeń EAZ produkcji własnej serii iZAZ oraz urządzeń produkcji ZEG S.A. i ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o., zarówno analogowych typu ZAZ, jak i cyfrowych typu CZAZ. Kwalifikacje kadry firmy ZAZ-En gwarantują zapewnienie bezproblemowej ciągłości obsługi serwisowej tych urządzeń. Wiedza, rzetelność i doświadczenie pozwalają na przygotowanie atrakcyjnej oferty na świadczenie takich usług. Poszerza to możliwości wyboru dla Klienta dostawcy usług serwisowych na wysokim poziomie technicznym, z konkurencyjną ceną.

Firma ZAZ-En oferuje kompleksową obsługę serwisową zespołów automatyki zabezpieczeniowej w zakresie badań zespołów zabezpieczeń oraz ich elementów składowych (modułów), z uwzględnieniem profilaktycznej regeneracji zasilaczy (w celu ograniczenia ilości występujących awarii). Okresowe badania zabezpieczeń, wykonywane w czasie planowanych przerw remontowych, ograniczają ilość awaryjnych wyłączeń, będących wynikiem uszkodzeń aparatury zabezpieczeniowej. Straty z tytułu niepotrzebnych przerw w pracy urządzeń są niewspółmiernie wysokie w porównaniu do kosztów okresowej obsługi aparatury zabezpieczeniowej. Zachęcamy do podjęcia działań profilaktycznych, do których w pierwszej kolejności należy zaliczyć regularne przeprowadzanie okresowych przeglądów zespołów zabezpieczeń. Aby czas postojów awaryjnych był jak najkrótszy warto zaopatrzyć się w moduły zapasowe.


KRS 0000351917 - Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 500 000 PLN
NIP: 646-288-41-37, REGON: 241562062, BDO: 000152446
Bank: ING o/Tychy 22 1050 1399 1000 0090 7241 4247